OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo .

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 69201-2013 z dnia 2013-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ryjewo
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na: Część I: odbieraniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Część II: odbiór i zagospodarowanie...
Termin składania ofert: 2013-05-20


Ryjewo: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Numer ogłoszenia: 235156 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69201 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, faks 055 2774321.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na: Część I: odbieraniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Część II: odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. A. Część I. 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z niżej wymienionymi przepisami: a) Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 przyjętym uchwałą Nr 415-XX-12 z dnia 25 czerwca 2012r., b) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zmianami), c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21), d) aktami wykonawczymi do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach, e) prawem lokalnym w tym uchwał podjętych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Sprawozdawczość będzie prowadzona przez Wykonawcę zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości zamieszkałych w miejscowościach: Trzciano, Straszewo, Klecewko, Watkowice Małe, Watkowice, Benowo, Barcice, Kuliki, Sołtyski, Jarzębina, Rudniki, Szkaradowo Szlacheckie, Szkaradowo Wielkie, Mątowskie Pastwiska, Borowy Młyn, Jałowiec, Pułkowice, Mątki i Ryjewo, Wykonawca winien odbierać dwa razy w miesiącu, za wyjątkiem budynków wielorodzinnych przy Grunwaldzkiej 88 gdzie odpady komunalne zmieszane należy odbierać co tydzień. 4. Odpady selektywnie zebrane typu plastik, szkło Wykonawca winien odbierać raz na miesiąc, papier winien odbierać raz na dwa miesiące. Popiół winien odbierać raz na miesiąc w okresie październik - kwiecień z nieruchomości wskazanych w załączniku nr 3 . Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości nieruchomości zamieszkałych od których winien być odbierany popiół. 5. Wykonawca powinien zorganizować i odbierać z nieruchomości zamieszkałych odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku np. w 2 i 4 kwartale. Przygotowaną przez siebie informację o terminie zbiórki Wykonawca powinien rozwiesić na tablicach ogłoszeń we wsiach na terenie Gminy. Wykonawca powinien dostarczyć wersję elektroniczną informacji o planowanej zbiórce gabarytów do siedziby zamawiającego celem zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego. 6. Zakup i dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów należy do Wykonawcy. Wykonawca dostarcza harmonogram i pierwszy komplet worków (bez worków na popiół) do nieruchomości zamieszkałych do dnia 21 czerwca 2013 roku. Szacunkowa miesięczna ilość worków potrzebna do właściwej obsługi gospodarstwa domowego, niezbędna do wyliczenia kosztów zakupu worków na jedno gospodarstwo domowe (1 worek na papier, 3 worki na plastik, 1 worek na szkło, 1 worek na popiół). Pojemność worków na plastik, szkło i papier - to 120 litrów a na popiół 90 litrów. Worki na popiół Wykonawca dostarczy do nieruchomości wskazanych w załączniku nr 3 do dnia 30.09.2013 roku, dla każdej nieruchomości po 4 sztuki. Kolejne worki winny być przekazywane w dniu odbioru odpadów selektywnych wg. potrzeb zgłaszanych przez mieszkańca. Worki powinny być wytrzymałe i przy optymalnym wypełnieniu frakcją nie powinny ulegać rozerwaniu. Na workach powinna być instrukcja ich używania oraz informacja jakie frakcje i ich pochodne można wrzucać a jakie nie powinny się znaleźć w worku danego koloru. Worki powinny być w kolorach zgodnych z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Ryjewo. 7. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram odbioru odpadów i uzgodnić go z Zamawiającym w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzględniać: a) odbiór odpadów zgodnie z częstotliwością określoną w pkt. 3, Odbiór odpadów z danej nieruchomości, powinien zawsze przypadać na ten sam dzień tygodnia, w przypadku gdy w ustalony dzień tygodnia dla odbioru odpadów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy lub w dniu poprzedzającym. 8. Harmonogram nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonaniem zamówienia. 9. Wykonawca umieści zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram na własnej stronie internetowej i będzie eksponował go przez cały okres na jaki został przygotowany oraz wprowadzi go do Systemu Informatycznego Zamawiającego. 10. Wykonawca przekaże zatwierdzony harmonogram właścicielom nieruchomości w terminie 7 dni od daty akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego: - dla zabudowy jednorodzinnej - 1 egzemplarz w formie papierowej dla właściciela nieruchomości, - dla zabudowy wielorodzinnej - 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdego zarządzającego nieruchomością. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania harmonogramów do skrzynki pocztowej w zabudowie jednorodzinnej oraz zamieszczania ich na tablicy ogłoszeń w zabudowie wielorodzinnej. 11. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące poinformowanie Zamawiającego oraz właścicieli nieruchomości o zmianie. 12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt harmonogramu w formie pliku PDF bez zabezpieczeń i haseł. 13. Pierwszy harmonogram winien obejmować okres od 01.07.2013 roku do 31.12.2013 roku drugi harmonogram obejmujący cały 2014 rok kalendarzowy musi być przedłożony Zamawiającemu w terminie do 30 listopada 2013 roku. 14. Zamawiający udostępni Wykonawcy konto w systemie informatycznym oraz przekaże mu dane logowania (adres strony www Systemu, login i hasło). 15. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportu tygodniowego z przekazania odpadów do RIPOK-u w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. 16. Wykonawca dla każdej z wyznaczonych tras określonych w harmonogramie przekaże Zamawiającemu wzorcowy raport w postaci zapisu śladu GPS zapisanego w pliku GPX. Wykonawca wprowadzi wzorcowy raport GPX do Systemu Informatycznego Zamawiającego. 17. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informacje o: a) ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg], b) ilości odpadów selektywnie zebranych [Mg], c) oświadczenie o odebraniu odpadów z wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Ryjewo z zaznaczeniem nieruchomości, z których odpady nie zostały odebrane z podaniem przyczyny. 18. Raport o którym mowa w pkt .17 musi być przekazany w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy, w formie papierowej i w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. 19. Raport miesięczny będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. 20. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji usługi prawo wprowadzenia zmian do harmonogramu i wymagań dotyczących przekazywania raportów. 21. Wykonawca udostępni Zamawiającemu stałe łącze do programu monitorującego system odbioru odpadów w celu kontroli wykonywanej usługi /system przedstawiać będzie dane o położeniu pojazdu, miejscach postoju, informacje o załadunku i wyładunku odpadów/. 22. Wykonawca będzie odbierał odpady selektywnie zebrane z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej w systemie workowym za wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej przy Grunwaldzkiej 88 w Ryjewie gdzie odpady selektywnie zbierane będą w pojemnikach - zgodnie z punktem 5 23. Wykonawca zakupi worki do selektywnej zbiórki odpadów, które będą przekazywane w dniu odbioru odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo. 24. Wykonawca będzie odbierał odpady selektywnie zebrane z zabudowy wielorodzinnej z oznakowanych pojemników napisem PLASTIK, PAPIER, SZKŁO. Miejsca rozstawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określono w punkcie 5. 25. Jeżeli zaistnieje potrzeba dostawienia lub przestawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów to Wykonawca wykona to zadanie po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego. 26. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów będą przez Wykonawcę poddawane dezynfekcji zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo. 27. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych w godzinach od 7:00 do 19:00 niezależnie od warunków atmosferycznych. 28. Wszystkie odpady zebrane z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ryjewo Wykonawca będzie wywoził do RIPOK-u tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej w przypadku awarii RIPOK-u w Gilwie Małej zebrane odpady komunalne należy dostarczyć do instalacji zastępczej wskazanej w obowiązującej w momencie awarii uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego. 29. Wykonawca będzie odbierał odpady zmieszane (kod odpadu: 20 03 01) i odpady selektywnie zebrane obejmujące następujące frakcje: a) papier i tektura (kod odpadu: 15 01 01; 20 01 01) b) szkło (kod odpadu: 15 01 07; 20 01 02) c) tworzywa sztuczne (kod odpadu: 15 01 02; 20 01 39) d) opakowania wielomateriałowe (kod odpadu: 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 20 01 99) e) metale ( kod odpadu: 15 01 04; 20 01 40) f) popioły (kod odpadu: 10 01 01) Frakcje określone w podpunktach c), d) i e) gromadzone będą we wspólnym pojemniku, worku. 30. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania wszystkich odpadów komunalnych wskazanych w pkt. 29, wytworzonych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgromadzonych w pojemnikach i w workach spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo. 31. W przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w pojemnikach i w workach odpowiadających wymaganiom regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo, Wykonawca zobowiązany jest do ich odebrania oraz informowania Zamawiającego o adresie nieruchomości, na której odpady nie są gromadzone w sposób odpowiadający wymaganiom Regulaminu. 32. Odpady komunalne zmieszane w zabudowie wielorodzinnej przy Grunwaldzkiej 88 będą odbierane raz w tygodniu, od pozostałych nieruchomości odpady zmieszane będą odbierane dwa razy w miesiącu. 33. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach. Informacja powinna zawierać w szczególności: a) adres nieruchomości na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo, b) zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy, zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników lub worków do konkretnej nieruchomości, c) dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane. 34. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru, b) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia np. altanek śmietnikowych, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach. 35. Wykonawcę obowiązuje: a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych (z zastrzeżeniem opisanym w ostatnim zdaniu pkt. 29), c) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania czyli zabrudzeń, plam itp., 36. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 37. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca dysponował pojazdami oraz bazą magazynowo-transportową opisanymi w pkt 6 ppkt 1 lit. c SIWZ. 38. Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym system monitorowania pracy sprzętu obejmujący: a) bieżące określenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nim w dowolnym momencie w celu odczytu danych, b) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy na mapie Gminy Ryjewo (w formie elektronicznej), z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonania prac, c) odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu. 39. Wykonawca zapewni utrzymywanie i wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego w odpowiedni sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny umożliwiający wykonywanie funkcji opisanych w pkt. 38. 40. Wykonawca zagwarantuje wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane na dwóch stanowiskach komputerowych będących własnością Zamawiającego umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych, z odwzorowaniem na aktualnej cyfrowej mapie Gminy Ryjewo miejsca prowadzenia prac w zakresie obejmującym co najmniej informacje, o których mowa w pkt. 38, poprzez odczyt i analizę danych bezpośrednio z urządzeń monitorujących zamontowanych na sprzęcie, za pośrednictwem sieci internetowej z komputera bazowego (serwera). 41. Wykonawca przeszkoli dwie osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania o którym mowa w punkcie 38. Szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego. 42. Wykonawca zapewni dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do miejsc odbioru odpadów komunalnych będzie utrudniony. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 43. Na wniosek właściciela nieruchomości Wykonawca umożliwi kupno lub dzierżawę pojemników na odpady zmieszane. 44. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okaże na żądanie Zamawiającego wszystkie dokumenty potwierdzające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. 45. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 46. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500 000 zł przez cały okres realizacji Umowy. W terminie 3 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy). W przypadku gdy umowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). W przypadku nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia (polisy), o której mowa w zdaniu 1, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. B. Dotyczy części II. 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z niżej wymienionymi przepisami: a) Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 przyjętym uchwałą Nr 415.XX.12 z dnia 25 czerwca 2012r., b) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zmianami), c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21), d) aktami wykonawczymi do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach, e) prawem lokalnym w tym uchwał podjętych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Sprawozdawczość będzie prowadzona przez Wykonawcę zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportu tygodniowego z przekazania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów do RIPOK-u lub do innych firm zajmujących się recyklingiem, utylizacją, unieszkodliwianiem itp. w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. 4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informacje o: a) ilości odebranych odpadów zmieszanych (Mg), b) ilości odpadów selektywnie zebranych (Mg), 5. Raport o którym mowa w pkt . 4 musi być przekazany w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy, w formie papierowej i w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. 6. Raport miesięczny będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji usługi prawo wprowadzenia zmian i wymagań dotyczących przekazywania raportów. 7. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów będą przez Wykonawcę poddawane dezynfekcji zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo. 8. Odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mątowskich Pastwiskach, winny zostać przekazane do firm zajmujących się recyklingiem, utylizacją, unieszkodliwianiem itp. lub do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej. W przypadku awarii RIPOK-u w Gilwie Małej zebrane odpady komunalne należy dostarczyć do instalacji zastępczej wskazanej w obowiązującej w momencie awarii uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru, b) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach. 10. Wykonawcę obowiązuje: a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych (za wyjątkiem mieszania frakcji tworzyw sztucznych, puszek i opakowań wielomateriałowych), c) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania czyli zabrudzeń, plam itp., 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właściciela nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 12. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca dysponował pojazdami oraz bazą magazynowo-transportową opisanymi w pkt. 6 ppkt. 1 lit. c SIWZ. 13. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okaże na żądanie Zamawiającego wszystkie dokumenty potwierdzające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. 14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 15. Wykonawca winien zapewnić 5 kontenerów KP-7 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mątowskich Pastwiskach do następujących frakcji: zużytych opon (kolor czarny) , odpadów wielkogabarytowych (kolor dowolny), odpadów rozbiórkowo - budowlanych (kolor dowolny), do odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych (kolor brązowy) oraz jeden do frakcji wspólnej folii po kiszonkach, sznurków i bigbagów (kolor dowolny). 16. Wykonawca powinien oznaczyć wszystkie kontenery w PSZOK odpowiednimi opisami. W PSZOK znajdować się będą pojemniki i kontenery na: popiół, akumulatory, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady metalowe, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone, zużyty sprzęt RTV i AGD, świetlówki, chemikalia, przeterminowane leki, chemia gospodarcza i PET, makulatura, szkło oraz folie po kiszonkach, sznurki i bigbagi. 17. Odpady zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mątowskich Pastwiskach należy wywozić raz w miesiącu. Dopuszcza się możliwość zmiany częstotliwości wywozu odpadów z PSZOK. Odpady wywożone będą na zgłoszenie Zamawiającego. Pierwszy wywóz odpadów z PSZOK planuje się w miesiącu sierpniu 2013 roku...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SITA POMORZE Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 83-400 Kościerzyna, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 558469,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 359514,00
  • Oferta z najniższą ceną: 359514,00 / Oferta z najwyższą ceną: 646902,00
  • Waluta: PLN.