Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo

ZP.271.5.3.2013                                                                                                  Ryjewo, dnia 31.05.2013 r.

Uczestnicy postępowania

                                                                                                              o udzielenie zamówienia

 

                               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający –Gmina Ryjewo

Wójt Gminy Ryjewo informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego naodbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2013 r. pod numerem 69201-2013 złożono 4 oferty, wybrana została następująca oferta:

Oferta nr 1: SITA POMORZE Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 10, 83- 400 Kościerzyna za wynagrodzenie w kwocie 359.514,00 zł. (słownie trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czternaście złotych 00/100). Oferta uzyskała najwyższą ocenę 100 pkt w następujących kryteriach oceny:

1.cena 100%.

 W postępowaniu zostały również złożone oferty które otrzymały następujące oceny:

 Oferta nr.2: „MAJEROWICZ” Edward Majerowicz, Brachlewo 49, 82 – 500 Kwidzyn, za wynagrodzenie w kwocie 646.902,00 zł. (słownie sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwa złote 00/100), która otrzymała ocenę 55,57 pkt w następujących kryteriach oceny:

1.cena 100%

 Oferta nr 3:Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „GAMINEX” Mieczysław Bołd, ul. Sportowa 2, 82 – 500 Kwidzyn za wynagrodzeniem w kwocie 447.120,00 (słownie czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100), która otrzymała ocenę 80,41 pkt w następujących kryteriach oceny:

1.cena 100%.

Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS Sp.zo.o., ul. Wiślana 2, 82 – 500 Kwidzyn za wynagrodzeniem w kwocie 426.582,00 zł. (słownie czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100), która otrzymała ocenę 84,28 pkt w następujących kryteriach oceny:

1.cena 100%

 Brak ofert odrzuconych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Informuję, iż w ciągu 10 dni od daty zamieszczenia informacji o wyborze może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.