Filtr
  • Informacja na temat powalonych przez trąbę powietrzną drzew w Mątowskich Pastwiskach

    W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2012 r., przekazane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pismem z dnia 23 sierpnia 2012 r., znak: BUSKŻ-III-592-1/2012, w sprawie drzew zasiedlonych przez chronione gatunki porostów, powalonych przez trąbę powietrzną która przeszła dnia 14 lipca 2012 r. przez Gminę Ryjewo, Departament Ochrony Przyrody przesyła poniższe informacje. Usunięcie drzew zasiedlonych przez chronione gatunki porostów wiąże się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do tych gatunków tj. niszczeniem ich okazów (lub ich zbiorem i przetrzymywaniem w celu przemieszczenia na stanowiska zastępcze)

  • Informacja

    MIESZKAŃCU RYJEWA I JAŁOWCA DO 20 MARCA MASZ OSTATNIĄ SZANSĘ NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ

    INFORMACJA

    URZĄD GMINY W RYJEWIE INFORMUJE, ŻE DO DNIA 20.03.2013 R. ISTNIEJE JESZCZE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ, KTÓREJ REALIZACJA PLANOWANA JEST W LATACH 2014 – 2015. DATA 20 MARCA JEST TERMINEM OSTATECZNYM. WNIOSKI ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ UJĘTE DO REALIZACJI PLANOWANEJ INWESTYCJI. WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU NR 22 II PIĘTRO.