Filtr
 • Ogłoszenie o stanie alarmu przeciwpowodziowego

   

  Ogłoszenie

  Z dniem 15.04.2013 roku od godziny 1500 Starosta Kwidzyński ogłosił stan alarmu przeciwpowodziowego dla Gminy Ryjewo.
  Proszę o zachowanie czujności i śledzenie komunikatów.

  ZASTĘPCA WÓJTA
  /-/ Sławomir Słupczyński

 • Zaproszenie na spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie i Fundacja Filantropijna „Projekt”  w ramach programu „Działaj Lokalnie” zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 r. (środa) o godz. 1100 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.

 • Ogłoszenie w sprawie złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadkami komunalnymi.

  Drodzy mieszkańcy,

  Wójt Gminy Ryjewo pragnąc umożliwić wszystkim mieszkańcom złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonym terminie (do 22 kwietnia 2013r.) wyznacza dyżury pracowników, którzy poza godzinami pracy urzędu przyjmować będą deklarację w następujących dniach:

  18 kwietnia 2013 r. (czwartek) – od godz. 1530 do godz. 1800, pok. nr 4, parter,
  19 kwietnia 2013 r. (piątek) – od godz. 1530 do godz. 1800, pok. nr 4, parter,
  22 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) – od godz. 1530 do godz. 1800, pok. nr 4, parter.

 • Uroczystość wręczenia medali małżonkom obchodzącym jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.

  W dniu 6 marca 2013 roku w tut. urzędzie odbyła się uroczystość wręczenia medali małżonkom obchodzącym jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
  Medale zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Józef Gutowski.
  Medalami udekorowano 6 par małżeńskich i są to Państwo:

 • Zaproszenie na XXV obrady sesji Rady Gminy Ryjewo

  Nr 0002.25.2013

  Ryjewo, dnia 21 marca 2013 r.

  O G Ł O S Z E N I E

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 5 kwietnia 2013 r. (piątek) o godzinie 14 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie z proponowanym porządkiem obrad:

 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Ryjewo oraz Sołtys Sołectwa Barcice zapraszają mieszkańców Sołectwa Barcice na zebranie wiejskie, które odbędzie się

  dnia 11 kwietnia 2013 r. (czwartek) o godz. 19.00

  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach.

 • Informacja dotycząca wywozu nieczystości stałych.

  Ryjewo, 16.10.2012 r.

  INFORMACJA

  Na mocy ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 stycznia 2013r. Zakład Budżetowy „Pomezania” w likwidacji nie będzie mógł świadczyć usług dotyczących wywozu odpadów komunalnych.
  W związku z powyższym zmuszeni jesteśmy wypowiedzieć umowę na korzystanie z usług wywozu nieczystości stałych.
  Przypominamy, że nie zwalnia to Państwa z obowiązku posiadania podpisanej umowy na wywóz nieczystości stałych z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej.
  W załączniku przekazujemy wykaz zakładów świadczących usługi wywozu nieczystości stałych w powiecie kwidzyńskim.
  Umowę na wywóz odpadów komunalnych należy zawrzeć na okres

  od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

  Po tym okresie wywozu będzie dokonywał wykonawca wybrany w drodze przetargu przeprowadzonego przez Gminę Ryjewo, a mieszkańcy po złożeniu deklaracji zobowiązani będą uiszczać opłatę śmieciową.
  Więcej szczegółów na temat opłaty uzyskacie Państwo w następnym pakiecie informacyjnym.

  Wójt
  Józef Gutowski

   

  ZAKŁADY ŚWIADCZĄCE USŁUGI DOTYCZĄCE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO

  1. Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS Spółka z o. o.
  ul. Wiślana 2 , 82-500 Kwidzyn
  tel. 55 279 34 58

  Ceny usług :

  1. odbiór 1 poj. 60 l wynosi - 6,53 zł brutto
  2. odbiór 1 poj. 110 l wynosi - 11,97 zł brutto
  3. odbiór 1 poj. 120 l wynosi - 13,06 zł brutto
  4. odbiór 1 poj. 1100 l wynosi - 79,99 zł brutto

  2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe GAMINEX
  ul. Sportowa 2 , 82- 500 Kwidzyn
  tel. 279-46-68 , 279-48-45

  Ceny usług :

  1. odbiór 1 poj. 70 l wynosi - 8,00 zł brutto
  2. odbiór 1 poj. 110 l wynosi - 12,00 zł brutto
  3. odbiór 1 poj. 120 l wynosi - 12,00 zł brutto
  4. odbiór 1 poj. 1100 l wynosi - 80,00 zł brutto

  3. Firma Majerowicz Edward Majerowicz
  Brachlewo 49 82-500 Kwidzyn
  tel. 55 279- 60-14

  Brak danych .

 • Informacja na temat powalonych przez trąbę powietrzną drzew w Mątowskich Pastwiskach

  W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2012 r., przekazane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pismem z dnia 23 sierpnia 2012 r., znak: BUSKŻ-III-592-1/2012, w sprawie drzew zasiedlonych przez chronione gatunki porostów, powalonych przez trąbę powietrzną która przeszła dnia 14 lipca 2012 r. przez Gminę Ryjewo, Departament Ochrony Przyrody przesyła poniższe informacje. Usunięcie drzew zasiedlonych przez chronione gatunki porostów wiąże się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do tych gatunków tj. niszczeniem ich okazów (lub ich zbiorem i przetrzymywaniem w celu przemieszczenia na stanowiska zastępcze)