Filtr
 • OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

  Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w związku  z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 r. zadania publicznego Gminy Ryjewo w zakresie:  Kultura fizyczna i sport ogłasza się otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego dofinansowanego ze środków Gminy Ryjewo.

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  Wójt Gminy Ryjewo informuje, że przedstawiciele Stowarzyszenia  „PRAZE”, na zlecenie Gminy Ryjewo przygotowują dokumentację do wykonania instalacji OZE na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ryjewo.

 • WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „CZYSTE POWIETRZE GMINY RYJEWO”

   

  WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO  „CZYSTE POWIETRZE GMINY RYJEWO” Konkurs został zorganizowany przez Wójta Gminy Ryjewo w ramach realizacji zadania „Czyste Powietrze Pomorza- Gmina Ryjewo- edycja 2016”. Celem konkursu było pobudzenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży dot. zagrożeń jakie niesie za sobą niska emisja. Dodatkowo zadaniem konkursu było propagowanie wiedzy i sposobu dbania o czyste powietrze.

 • DOFINANSOWANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

  Szanowni Mieszkańcy,
  Zapraszam do udziału we wspólnym projekcie, który pozwoli Państwu na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii do 80% kosztów kwalifikowalnych. Więcej szczegółów w załącznikach. 
 • PLGD ZAPRASZA NA SPOTKANIE DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW

  W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, PLGD zaprasza na spotkania organizowane wraz z poszczególnymi Urzędami Miast i Gmin. Spotkania dotyczą przygotowania wniosków wraz załącznikami. 

 • Rozliczenie

   

       

   

   Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie zgodnie z Programem Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2016”

  • Koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 15 753,20 zł.
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 13 390,22 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.
  • Usunięto 22,44 Mg odpadów zawierających azbest.