SESJA ABSOLUTORYJNA

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Ryjewo, która odbędzie  się dnia 26 czerwca 2013 roku (środa) o godzinie 15 oo w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
  2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy Ryjewo.
  4. Informacja na temat bezrobocia na terenie gminy Ryjewo w roku 2012.
  5. Realizacja Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok:

a)        Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym;

b)        Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za 2012 rok;

c)        Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2012 r. ;

d)       Dyskusja;

e)        Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2012.

8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ryjewo:

a)        Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo;

b)        Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo;

c)        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXIII/180/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oraz realizujące nowe inwestycje na terenie Gminy Ryjewo w ramach pomocy de minimis.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania pn. ,,Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

13.Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Zakończenie obrad.

 Przewodniczący  Rady

Kazimierz          Zima

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.