PLGD INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Powiślańska Lokalna Grupa Działania
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020

 

Termin składania wniosków: 29.06.2018r. - 16.07.2018r.

 

Ogłoszenie nr 1/2018/G

ZAKRES TEMATYCZNY: Wsparcie tworzenia, rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na obszarze PLGD

Forma wsparcia:  Refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością udzielenia prefinansowania ze środków własnych LGD w wysokości do 80% wnioskowanej kwoty pomocy.

 

Kwota wsparcia na jedno zadanie: od 10 000,00 zł do 28 500,00zł.
Wartość każdego zadania nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

 

Limit dostępnych środków w konkursie: 199 500,00zł.

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.