INFORMACJA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

Uprzejmie informuję, że nadal trwa nabór na urzędników wyborczych.

Urzędnikami mogą być pracownicy urzędów obsługujących m.in. organy administracji rządowej lub samorządowej. kandydat na urzędnika wyborczego musi posiadać wykształcenie wyższe. Urzędnik wyborczy musi być pracownikiem podmiotów wymienionych w art. 191c § 1 Kodeksu Wyborczego w chwili powołania. Późniejsze przejście na emeryturę lub zmiana pracodawcy nie powoduje wygaśnięcia funkcji urzędnika wyborczego. Kandydaci przejdą specjalistyczne szkolenia przygotowujące do pełnienia funkcji urzędników wyborczych.

Na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego (m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów, szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych, dostarczanie kart do głosowani, itd.), pracodawca obowiązany jest zwolnić go od pracy zawodowej. Jednak należy zauważyć, że do wykonywania części zadań nie jest wymagana obecność urzędnika wyborczego w urzędzie gminy. Niektóre zadania, ze względu na ich charakter, mogą być wykonywane po godzinach pracy.

Za realizację zadań urzędnika wyborczego przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu realizacji zadań, ustalane na podstawie kwoty bazowej z zastosowaniem mnożnika 2,5 przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa wynosi 1789,42. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wynosić będzie 4473,55 zł.

Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia oraz w gminie, w której ujęta jest w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika.

Uprzejmie informuję, że aktualnie poszukuje się urzędników wyborczych w następujących lokalizacjach: m. Kwidzyn, gm. Ryjewo, gm. Kaliska, gm. Lubichowo, gm. gm. Osiek, gm. Smętowo Graniczne, gm. Stary Targ, gm. Morzeszczyn.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Generalny

Andrzej Spiker

Copyright © 2013. All Rights Reserved.