Informacja na temat powalonych przez trąbę powietrzną drzew w Mątowskich Pastwiskach

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2012 r., przekazane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pismem z dnia 23 sierpnia 2012 r., znak: BUSKŻ-III-592-1/2012, w sprawie drzew zasiedlonych przez chronione gatunki porostów, powalonych przez trąbę powietrzną która przeszła dnia 14 lipca 2012 r. przez Gminę Ryjewo, Departament Ochrony Przyrody przesyła poniższe informacje. Usunięcie drzew zasiedlonych przez chronione gatunki porostów wiąże się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do tych gatunków tj. niszczeniem ich okazów (lub ich zbiorem i przetrzymywaniem w celu przemieszczenia na stanowiska zastępcze)

oraz niszczeniem ich siedlisk (§ 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną - Dz. U. Nr 168, poz.1765). Usunięcie drzew zasiedlonych przez chronione gatunki owadów wiąże się z naruszeniem zakazów niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych (lub ich przemieszczeniem z miejsc ich regularnego przebywania na inne miejsca) oraz niszczeniem ich siedlisk (§ 7 pkt 5,6 i 16 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt - Dz. U. Nr 237, poz.1419).

Szczegóły w załączniku...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.