OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY RYJEWO działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2016, poz.2147 ze zm.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014,poz.1490)  ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 

 

Lp.

Adres

Nr działki

Obręb geodezyjny

Księga wieczysta

Pow. w m2                    

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Netto (zł)

Wadium (zł)                      

1.

Ryjewo, dz.nr 1095/1 obręb geodezyjny Ryjewo,

KW GD1I/00002468/7

1217 m2

Działka niezabudowana objęta planem miejscowym „Wrzosowa” uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/251/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30.11.2005r. przeznaczona na cele mieszkaniowo-usługowe.

36802,00 zł

3680,20 zł

2.

Ryjewo, dz.nr 1095/3, obręb geodezyjny Ryjewo,

GD1I/00002468/7

1252 m2

Działka niezabudowana objęta planem miejscowym „Wrzosowa” uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/251/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30.11.2005r. przeznaczona na cele mieszkaniowe.

37860,00 zł

3786,00 zł

3.

Ryjewo, dz.nr 1095/4, obręb geodezyjny Ryjewo,

GD1I/00002468/7

1107 m2

Działka niezabudowana objęta planem miejscowym „Wrzosowa” uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/251/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30.11.2005r. przeznaczona na cele mieszkaniowe.

33476,00 zł

3347,60 zł

4.

Ryjewo, dz.nr 1095/5, obręb geodezyjny Ryjewo,

GD1I/00002468/7

1052 m2

Działka niezabudowana objęta planem miejscowym „Wrzosowa” uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/251/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30.11.2005r. przeznaczona na cele mieszkaniowe.

31812,00 zł

3181,20 zł

5.

Ryjewo, dz.nr 1095/6, obręb geodezyjny Ryjewo,

GD1I/00002468/7

1865 m2

Działka niezabudowana objęta planem miejscowym „Wrzosowa” uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/251/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30.11.2005r. przeznaczona na cele mieszkaniowe.

56398,00 zł

5639,80 zł

6.

Ryjewo, dz.nr 1095/7, obręb geodezyjny Ryjewo,

GD1I/00002468/7

1410 m2

Działka niezabudowana objęta planem miejscowym „Wrzosowa” uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/251/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30.11.2005r. przeznaczona na cele mieszkaniowe.

42638,00 zł

4263,80 zł

7.

Ryjewo, dz.nr 1095/8, obręb geodezyjny Ryjewo,

GD1I/00002468/7

1438 m2

Działka niezabudowana objęta planem miejscowym „Wrzosowa” uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/251/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30.11.2005r. przeznaczona na cele mieszkaniowe.

43485,00 zł

4348,50 zł

8.

Ryjewo, dz.nr 1095/9, obręb geodezyjny Ryjewo,

GD1I/00002468/7

1542 m2

Działka niezabudowana objęta planem miejscowym „Wrzosowa” uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/251/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30.11.2005r. przeznaczona na cele mieszkaniowe.

46630,00 zł

4663,00 zł

9.

Rudniki, dz.nr 98,

obręb geodezyjny Rudniki,

GD1I/00048410/0

5463 m2

Działka niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako droga, w chwili obecnej użytkowana rolniczo.

31000,00 zł

3100,00 zł

10.

Straszewo, dz.nr 105/5,

obręb geodezyjny Straszewo,

GD1I/00040040/9

258 m2

Działka niezabudowana. Zgodnie ze Studium Kierunków Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Ryjewie Nr XLII/295/10 z dnia 27 kwietnia 2010r. działka położona jest na terenach wyłączonych spod zabudowy lub o istotnych ograniczeniach-gleby klas IIIa i III b oraz obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, zagrodowej.

6084,00 zł

608,40 zł

11.

Ryjewo, dz.nr 433,

obręb geodezyjny Ryjewo,

GD1I/00007439/0

280 m2

Działka niezabudowana. Zgodnie ze Studium Kierunków Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Ryjewie Nr XLII/295/10 z dnia 27 kwietnia 2010r. działka położona jest na obszarze kontynuacji zabudowy, tereny mieszkaniowo-usługowe.

9131,00 zł

913,10 zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU    20 listopada 2017r.:

- działka nr 1095/1 o godz.800

- działka nr 1095/3 o godz. 815

- działka nr 1095/4 o godz. 830

- działka nr 1095/5 o godz.845

- działka nr 1095/6 o godz. 900

- działka nr 1095/7 o godz.915

- działka nr 1095/8 o godz.930

- działka nr 1095/9 o godz.945

- działka nr 98 o godz. 1000

- działka nr 105/5 o godz.1015

- działka nr 433 o godz. 10 30

w pokoju nr 13 sala narad, w siedzibie Urzędu Gminy w Ryjewie przy ul. Lipowej 1.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowych jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej dz. nr 1095/1, 1095/3, 1095/4, 1095/5, 1095/6, 1095/7, 1095/8, 1095/9 położonych w Ryjewie, ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży nieruchomości gruntowych brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty  uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesieniu wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych ( w tym prowadzących działalność gospodarczą – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.                                                                                               - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Gminy w Ryjewie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie/ oddział Ryjewo: 73830000090070111220000080. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 14.11.2017r.

Datą wniesienia wadium jest dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

1.Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 14.11.2017r. /pok.nr 21/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemnie zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania nadrzędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) /tj.Dz.U.2016 poz.1061 ze.zm./

3. Cena za nieruchomość powinna zostać zapłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.Za dzień dokonania wpłaty ceny uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdą się na koncie wskazanym przez tutejszy urząd.

4. Jeżeli osoba uznana jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez tutejszy urząd miejscu i terminie spowoduje to przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

5. Organizator przetargu jest zobowiązany do ustalenia terminu zawarcia umowy nabycia prawa własności w ciągu 21 dni od chwili rozstrzygnięcia przetargu i powiadomienia o nim nabywcy.

6. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ryjewie pokój nr 21 II piętro lub pod numerem telefonu 552774221 wew.36.

7. Koszty notarialne, koszty opłat sądowych oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do rozpoczęcia inwestycji, w tym m.in. wycinka drzew i krzewów, badania geotechniczne ponosi nabywca.

8. Wójt Gminy Ryjewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie poinformuje zainteresowanych zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

9. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej urzędu www.ryjewo.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ryjewo i na tablicy sołectwa Ryjewo, Rudniki, Straszewo na okres 30 dni, a ponadto informacja o przetargu podana będzie w prasie lokalnej.

 

Wójt

Sławomir Słupczyński

Copyright © 2013. All Rights Reserved.