REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 602

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty budowlane na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

 

Część 1 - Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej DW602, km 0+000 – 1+200;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na odcinku DW 602 o długości 1200 mb na odcinku od km 0+000 do 1+200

W wyniku dokonanego badania i oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, dokonano wyboru oferty złożonej przez:

TRAKCJA PRKiI S.A., ul. Złota  59 XVIII p., 00-120 Warszawa.

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Źródło: http://www.zdw-gdansk.pl/bip/zamowienia-publiczne

Copyright © 2013. All Rights Reserved.