Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego.

OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Mercedes Vito.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego:

Marka - Mercedes-Benz, model 110Vito Diessel

Rok produkcji: 1999
Przebieg: 334 549 km
Liczba miejsc: 8
Nr rejestracyjny : GKW 44TR
Cena wywoławcza: 9.900 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).
Wysokość wadium: 500 zł (słownie: pięćset złotych).
Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 03.06.2013 r. (data wpływu na konto)
na rachunek 85 8300 0009 0070 3719 2000 0060
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zwrócone zostanie w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się w poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego w zamkniętych kopertach z dopiskiem "KUPNO SAMOCHODU"
Termin składania ofert: 05.06.2013 r. do godziny 11:00
Termin otwarcia ofert: 05.06.2013 r. o godzinie 11:30
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie ogłaszającego
od dnia 22.05 do 03.06.2013 r.
w dni robocze od godz. 9:00 do 12:30
Osoba do kontaktu: Zbigniew Borowski, tel. 55 2774236

Copyright © 2013. All Rights Reserved.