XXX SESJA RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXX sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 30 sierpnia 2017r. (środa) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunwaldzka 70) z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIX sesji Rady Gminy Ryjewo.
 4. Przedstawienie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dochodów, które mogą być gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/167/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2017 rok.
 7. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.

 

                                                         Przewodniczący Rady

                                                      Kazimierz Zima

Copyright © 2013. All Rights Reserved.