OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT 2017

Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXII/148/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 roku Wójt Gminy Ryjewo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 

I. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć ądowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

II. Konkurs obejmuje następujące zadania w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-   organizację imprez kulturalnych oraz warsztatów i zajęć edukacyjnych rozwijających wyobraźnie i pasję dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach kultywowania tradycji  i ochrony dóbr kultury,

-        organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych w tym zajęć sportowych i edukacyjnych.

Wysokość środków na realizację zadania w 2017 roku wynosi 34.000,00 zł.

Wysokość środków na realizację zadania w 2016 roku – 30.500,00 zł.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania: od chwili podpisania umowy na realizacje zadania do 31.12.2017 r.

Warunki realizacji zadania:

-     zadanie powinno być zrealizowane na rzecz mieszkańców gminy Ryjewo,

-     wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Istnieje możliwość zmiany zakresu rzeczowego zadania. Decyzje w tej kwestii podejmuje Wójt Gminy Ryjewo po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania publicznego odbywa sie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70%kosztów realizacji zadania.

2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817) prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

3. Oferenci, o których mowa w ust.1 składają pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300).

4. Dodatkowo do oferty należy załączyć: oświadczenia oferenta w formie pisemnej, że:

1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);

2. wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

3. Oświadczenie o posiadaniu prawa do zajmowania lokalu (lokali), w którym (których) realizowane ma być zadanie, z podaniem tytułu prawnego do dysponowania lokalem (akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu).

 

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr1 do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  pod rygorem odrzucenia, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert 2017” w sekretariacie – pokój nr 11 Urzędu Gminy w Ryjewie, ul. Lipowa 1 w terminie do dnia  3 lutego 2017 r. do godz. 15.00

Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta,

2. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania),

3. Oświadczenie podmiotu dotyczące nieosiągania zysku z realizacji oferowanego zadania,

4. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Ryjewo, urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

a)Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 7 lutego 2017 roku,

b) Wyboru ofert dokona Wójt Gminy na podstawie protokołu Komisji Konkursowej,

c) Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Uchwała  Nr XXII/148/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 roku.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe dotyczące konkursu można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem 055/2774270 wew. 27

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, z ważnego powodu przesunięcia terminu składania ofert oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Wójt

Sławomir Słupczyński

Copyright © 2013. All Rights Reserved.