OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w związku  z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 r. zadania publicznego Gminy Ryjewo w zakresie:  Kultura fizyczna i sport ogłasza się otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego dofinansowanego ze środków Gminy Ryjewo.

 

1.Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne Gminy Ryjewo w zakresie:  Kultura fizyczna i sport.W ocenie merytorycznej i opiniowaniu ofert złożonych w konkursie na realizację ww. zadania nie może brać udziału także osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.

2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:

-      Być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie powiatu kwidzyńskiego, bądź osobą wskazaną przez nie.

-      Złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. Komisji Konkursowej, które powinni zawierać nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu, imię i nazwisko kandydata, telefon kontaktowy kandydata.

-      Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.

-      Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

3. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

4. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 21 grudnia 2016 r. do godz. 15.00
w sekretariacie – pokój nr 11 Urzędu Gminy w Ryjewie, ul. Lipowa 1.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.