OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1817), w związku  z Uchwałą Nr XXII/148/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 roku Wójt Gminy Ryjewo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2017 r.

I. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

II. Konkurs obejmuje następujące zadania w zakresie:  Kultura fizyczna i sport

Propagowanie oraz stwarzanie warunków do rozwoju sportu w gminie poprzez:

-     prowadzenie sekcji piłki ręcznej drużyn młodzieżowych i seniorów,

-     prowadzenie sekcji piłki nożnej juniorów i seniorów; tenisa stołowego; piłki siatkowej,

-     organizacja rozgrywek sportowych dla uczniów i dorosłych,

-     propagowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

-     uczestnictwo w imprezach organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego oraz poza nim,

-     organizacja zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

-     promowanie gminy poprzez sport.

Wysokość środków na realizację zadania w 2017 roku wynosi 140.000,00 zł.

Wysokość środków na realizację zadania w 2016 roku – 121.500,00 zł.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania: od chwili podpisania umowy na realizacje zadania do 31.12.2017 r.

Warunki realizacji zadania:

-     zadanie powinno być zrealizowane na rzecz mieszkańców gminy Ryjewo,

-     wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Istnieje możliwość zmiany zakresu rzeczowego zadania. Decyzje w tej kwestii podejmuje Wójt Gminy Ryjewo po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej.

IV. Zasady przyznawania dotacji

 

Zlecenie zadania publicznego odbywa sie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zadania.

 

V. Termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  pod rygorem odrzucenia, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert 2017”  w sekretariacie – pokój nr 11 Urzędu Gminy w Ryjewie, ul. Lipowa 1 w terminie do dnia  4  stycznia 2017 r. do godz. 15.00

 

Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

 

 

  1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta,
  2. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania),
  3. Oświadczenie podmiotu dotyczące nieosiągania zysku z realizacji oferowanego zadania.
  4. Oświadczenie oferenta o   niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Ryjewo.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

    1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 10 stycznia 2017 roku,
    2. Wyboru ofert dokona Wójt Gminy na podstawie protokołu Komisji Konkursowej,
    3. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Uchwała Nr XXII/148/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 roku

 

 

 

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe dotyczące konkursu można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem 055/2774270 wew. 27

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, z ważnego powodu przesunięcia terminu składania ofert oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Wójt 

/-/ Sławomir Słupczyński

Copyright © 2013. All Rights Reserved.