Zaproszenie na XXVI obrady sesji Rady Gminy Ryjewo

O G Ł O S Z E N I E

       W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXVI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 8 maja 2013 roku (środa) o godzinie 15 oo w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXV sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych remontach i modernizacji dróg gminnych, powiatowych     i wojewódzkich na terenie gminy Ryjewo w roku 2012 oraz plany na rok 2013.
 5. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi   w 2012r.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryjewie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryjewo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryjewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024.
 12. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie między sesjami.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Kazimierz          Zima

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.