XIX SESJA RADY GMINY RYJEWO

 W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XIX  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  7 września  2016r. (środa) o godzinie 15.00 w  sali Zespołu Szkół w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 63)  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVIII sesji Rady Gminy Ryjewo.
 4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  XVIII/123/16 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ryjewo a Gminą Miasta Gdańska  w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Ryjewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016 – 2024.
 11. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Zima

Copyright © 2013. All Rights Reserved.