OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE KONCESJI

OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie gminy Ryjewo w okresie od 1 stycznia 2017 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a w zw. z art. 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1440 z późniejszymi zmianami):

1. Nazwa i adres właściwego organizatora transportu zbiorowego:

Gmina Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82 – 400 Ryjewo

2.Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 2. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późniejszymi zmianami) organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tj. Dz. U. Z 2015 roku, poz. 113).

3. Określenie rodzaju transportu:

Gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym.

4.Określenie sieci komunikacyjnej, na której będą realizowane przewozy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych obejmujących teren Gminy Ryjewo, dla którego Gmina Ryjewo jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania:

Jest:

1 grudnia 2016 roku

Powinno być:

1 września 2016 roku

6. Uwagi dotyczące możliwych zmian w ogłoszeniu:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późniejszymi zmianami) organizator zastrzega możliwość zmian powyższych informacji.

7.Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Ryjewo

- strona internetowa organizatora (www.ryjewo.pl)

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.