XVIII SESJA RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XVIII  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  29 czerwca  2016r. (środa) o godzinie 15.00 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70)  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVII sesji Rady Gminy Ryjewo.
 4. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2015.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/65/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ryjewo do 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Ryjewo na lata 2016-2026”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodariowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawi opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczena opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Ryjewo w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ryjewo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 – 2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
 16. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczacy Rady

Kazimierz Zima

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.