OGŁOSZENIE O XVII SESJI RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XVII  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  24 maja  2016r. (wtorek)  o godzinie 15.00  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70)  z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2.Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVI sesji Rady Gminy Ryjewo.

4. Informacja o przeprowadzonych remontach i modernizacjach dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w 2015 roku oraz plany na rok 2016.

5.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok:

a)Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za 2015 rok; 

b)Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym;

c)Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Ryjewo  za 2015 rok;

d)Dyskusja dotycząca przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryjewo  za 2015 rok;

e)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2015.

6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ryjewo:

a)Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo;

b)Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo;

c)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Ryjewo środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Ryjewo w roku 2016, na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Ryjewo w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Ryjewo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.

10. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13.Wolne wnioski i informacje. 

14.Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady

 

Kazimierz Zima

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.