XV SESJA RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XV  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  30 marca  2016r. (środa)  o godzinie 15.00 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70)  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIV sesji Rady Gminy Ryjewo.
 4. Przedstawienie informacji z działalności Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w roku poprzednim.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia ,,Strategii Rozwoju Gminy Ryjewo na lata 2016 – 2023”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania  zmian  w  treści  Uchwały  Nr XL/274/10  Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Ryjewie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych  z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/89/16 z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum oraz gimnazjum z oddziałami sportowymi dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty, a Gminą Ryjewo w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań Miasta i Gminy Prabuty i Gminy Ryjewo w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Trzciano - Laskowice".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Gminą Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz z Miastem Kwidzyn w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ryjewo udziałów w Spółce „Zdrowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Hallera w Kwidzynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 – 2024. 
 14. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Zima

Copyright © 2013. All Rights Reserved.