XI SESJA RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XI  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  28 października  2015r. (środa) o godzinie 15.00w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70)  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej X sesji Rady Gminy Ryjewo.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ryjewo za rok szkolny 2014/2015.
 5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych za 2014 rok radnych, pracowników Urzędu Gminy oraz Kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/43/15 Rada Gminy Ryjewo  z dnia 27 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest  z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Gdańsku   z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015 – 2024. 
 10. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Zima

Copyright © 2013. All Rights Reserved.