X SESJA RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  X  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  2 października  2015r. (piątek) o godzinie 15.00  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70)  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej IX sesji Rady Gminy Ryjewo.
 4. Wręczenie nagród zwycięzcom IV edycji  krajowego turnieju „Szczypiorniak na Orlikach”.
 5. Informacja na temat wdrażania i przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo.
 6. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie:

a)      Przyjęcie regulaminu wyboru ławnika;

b)     Wybór Komisji Skrutacyjnej;

c)     Przedstawienie informacji Zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika;

d)     Głosowanie tajne;

e)     Ogłoszenie wyników;

f)      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały nr VII/43/15 Rada Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ryjewo na lata 2015 – 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trzeciego  i kolejnego dziecka w 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
 6. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Zima

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.