Zaproszenie na XXV obrady sesji Rady Gminy Ryjewo

Nr 0002.25.2013

Ryjewo, dnia 21 marca 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 5 kwietnia 2013 r. (piątek) o godzinie 14 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIV sesji.
 4. Informacja z działalności Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ryjewo na lata 2013 – 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ryjewo, obręb geodezyjny Ryjewo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013 - 2024.
 10. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Ryjewo
Kazimierz Zima

Copyright © 2013. All Rights Reserved.