OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. „ Budowa przepompowni ścieków z odcinkiem rurociągu tłocznego  na Osiedlu Leśnym w Ryjewie”.

Wójt Gminy Ryjewo, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami ), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. „ Budowa przepompowni ścieków z odcinkiem rurociągu tłocznego na Osiedlu Leśnym w Ryjewie” na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

Uzasadnienie:

W dniu 10.08.2015r. o godz. 10:00 nastąpiło otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia tj. 150 000,00 zł brutto. Do terminu wyznaczonego na składanie ofert wpłynęło 5 ofert:

  • Oferta nr 1 MEL-KAN, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ossowskiego 26, za cenę 186 549,49 zł;
  • Oferta nr 2 ECOL UNICON, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Równej 2, za cenę 164 992,75 zł;
  • Oferta nr 3 ALFA, z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 4, za cenę 170 958,47zł;
  • Oferta nr 4 EX-BUD Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 829, za cenę 344 400,00 zł;
  • Oferta nr 5 ELEKTRO-CAL, z siedzibą w miejscowości Zajączkowo 28A, za cenę 176 000,00 zł.

Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.                                                                                             

Po analizie możliwości finansowych Gminy Ryjewo, zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

                                                                      

                                                                                              z-ca  Wójta Gminy Ryjewo

                                                                                                    Dorota Cipkowska

Copyright © 2013. All Rights Reserved.