ZAKOŃCZONO BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ

W dniu 17-03-2015r. podpisano protokół technicznego obioru robót w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Watkowice Małe”. Całość realizacji zadania wykonywana była przez Spółkę Jawną ELWOT – Karolina Rychlik i wspólnicy wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

 

W ramach realizacji inwestycji wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami
w miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z dwoma zestawami hydroforowymi w miejscowościach Borowy Młyn i Watkowice Małe.

Realizacja inwestycji jest możliwa poprzez uzyskanie dofinansowania w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w ramach umowy nr 00228-6921-UM1100255/14 z dn. 25 – 08- 2014r.

Celem niniejszej operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pułkowice poprzez budowę wodociągu wraz z przyłączami oraz budową dwóch zestawów hydroforowych, co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej. 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.