POZYSKANO ŚRODKI UNIJNE NA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2020” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Co to jest PGN i z czego wynika?

Nowy okres finansowania w Unii Europejskiej przynosi ze sobą nie tylko kolejne możliwości współfinansowania wielu różnych inwestycji, lecz także nowe zasady i wytyczne konieczne do spełnienia, by móc ubiegać się o unijne środki finansowe.

Obowiązujący w Unii Europejskiej dokument Strategia Europa 2020 oraz przyjęta polityka klimatyczno-energetyczna skutkuje zobowiązaniem państw członkowskich do podjęcia działań zmierzających do budowy gospodarki niskoemisyjnej, wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego transportu.

Oznacza to, że gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać fundusze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Ten strategiczny dokument wyznaczać ma kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny
i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło
i energię, gospodarka odpadami. Głównym celem PGN jest m.in. redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Gmina Ryjewo wychodząc naprzeciw tym wymaganiom przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ten strategiczny dokument, przygotowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie obejmować obszar całej gminy, stworzona zostanie baza danych inwentaryzująca zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych, zaplanowane zostaną szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w zakresie problematyki gospodarki niskoemisyjnej oraz kampania informacyjno-promocyjna.

Materiały źródłowe: NFOŚiGW


Copyright © 2013. All Rights Reserved.