PODSUMOWANIE PROJEKTU „MŁODZIEŻOWA AKADEMIA ZATRUDNIENIA”

Projekt „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia” realizowany jest w oparciu o zawartą umowę partnerską Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z Gminą Ryjewo i Powiślańską Regionalną Agencją Zarządzania Energią.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 12.12.2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Pomorskim a Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na dofinansowanie projektu o numerze UDA-POKL.07.02.01-22-096/13-00.

 

        Do realizacji projektu zostały zakwalifikowane 33 osoby z terenu Gminy Ryjewo w wieku od 18-30 lat. Głównymi celami projektu były aktywizacja zawodowa i społeczna młodych osób, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych koniecznych na lokalnym rynku pracy, wzrost ich kompetencji interpersonalnych i zawodowych poprzez udział w szkoleniach i doradztwie zawodowym.

         Uczestnicy Projektu uczestniczyli w szkoleniach interpersonalnych z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn, warsztatów z przedsiębiorczości, metod i technik radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej oraz odbywali indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, który pomagał uczestnikom m.in. w wyborze indywidualnych kursów zawodowych oraz opracowywał dla każdego elektroniczne portfolia. Wszystkie te formy miały na celu przygotowanie Uczestników do aktywnego poszukiwania i podjęcia pracy oraz na zwiększeniu obszarów jej znalezienia na trudnym rynku pracy. Bardzo ważną częścią projektu były staże , które rozpoczęły się w miesiącu maju 2014 roku. Młodzi ludzie odbywali je przez okres 4 miesięcy uzyskując w tym czasie stypendium stażowe i konieczne doświadczenie praktyczne oraz ugruntowanie już zdobytych umiejętności teoretycznych. Staże miały na celu umożliwienie zdobycia wiedzy koniecznej do poszukiwania i podjęcia pracy po ich zakończeniu, otwarcie na nowe zadania i wyzwania. W czasie trwania projektu zatrudnienie podjęło 10 osób (9K, 1M).

          W ramach oszczędności w projekcie zaplanowane zostały również indywidualne spotkania z trenerem osobistym dla uczestników projektu w okresie od października 2014 r. do stycznia 2015 r. Spotkania miały na celu podniesienie samoświadomości i poczucia własnej wartości uczestników.

         Kadra projektu aktywnie wspierała i pomagała realizować wszystkie założone w projekcie zadania zgodnie z europejskimi priorytetami. Podpowiadała, motywowała i zachęcała do aktywności podczas odbywanych zajęć , szkoleń oraz w poszukiwaniu pracy.

       Kadra projektu „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia” chciałaby podziękować za współpracę przy realizacji projektu Partnerom Gminie Ryjewo oraz Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią oraz Uczestnikom projektu za ich zaangażowanie oraz aktywne uczestnictwo w realizacji projektu.

Logo_PO_KL_k

Projekt „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

http://www.kppt.pl/podsumowanie-projektu-mlodziezowa-akademia-zatrudnienia/

Copyright © 2013. All Rights Reserved.