III SESJA RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady III sesji, które odbędą się w dniu  29 grudnia 2014  roku (poniedziałek) o godzinie 15.00  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej II Sesji Rady Gminy Ryjewo.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację Lokalnego programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2015-2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2015 rok

a. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy;

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały;

c. odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego,

d. dyskusja nad projektem budżetu;

e. głosowanie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2015 rok”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr XXXVIII/241/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.

11. Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne na okres 5 lat.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo  z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014 – 2024. 

14. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Zima

Copyright © 2013. All Rights Reserved.