INFORMACJA O DOFINANSOWANIU W ZAKRESIE AZBESTU

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo– edycja 2014”. Gmina Ryjewo informuje, że do dnia 28.11.2014r. osiągnięto efekt ekologiczny i rzeczowy jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosząca łącznie około 64,62 Mg (4455,02m2).

 

Na powyższe zadanie uzyskano dotację udzielaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie realizowane jest na podstawie Programu Priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

 1.Warunki udostępniania środków przez NFOŚiGW

- udostępnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne;
 - zwrotowi do NFOŚiGW podlegają niewykorzystane środki udostępnione WFOŚiGW oraz pożytki ze środków udostępnionych WFOŚiGW;
 - NFOSiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od WFOSiGW;
- środki będą przekazywane na wniosek WFOSiGW w transzach kwartalnych. Limity wypłat określa umowa pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW.

 2. Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOSiGW z udziałem środków NFOSiGW

-  udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW;
- kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych,
w tym do 50 % kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW,
w formie dotacji;
- kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach realizacji umowy udostępnienia środków nie mogą przekroczyć iloczynu 400 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych
odpadów zawierających azbest;
- minimalne łącznie zaangażowanie środków WFOŚiGW w realizację niniejszego programu priorytetowego stanowi 35% kosztów kwalifikowanych;
- przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest;
- przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne;
- przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej;
- w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu
terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych
odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy,
zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania
oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji
dotowana jednostka samorządu terytorialnego.

 3. Beneficjenci

Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4. Rodzaje przedsięwzięć
- przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
- przedsięwzięcia w zakresie transportu, zabezpieczania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zdemontowanych lub porzuconych przed rokiem 2010 i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje).

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.