KOMUNIKAT GKW W RYJEWIE O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA RADNYCH I WÓJTA

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w RYJEWIE z dnia 23 września 2014r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Ryjewo  i kandydatów na Wójta Gminy Ryjewo.

 

  1. Gminna Komisja Wyborcza w Ryjewie listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Ryjewo i kandydatów na Wójta Gminy Ryjewo wybieranych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r., przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Ryjewie przy ulicy Lipowej 1, pokój nr 13.
  2. Zgłoszenia list kandydatów na radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego mogą byćdokonane najpóźniej w dniu 7 października 2014r. do godz 2400.
  3. Zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Ryjewo mogą być dokonane najpóźniej w dniu 17 października 2014 r. do godz. 2400.
  4. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 2 i 3 członkowie komisji przyjmować będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00  do 15.30. W dniu 7 października 2014r. oraz w dniu 17 października 2014r. Komisja pełnić będzie dyżur od godz. 10.00 do godz. 2400.
  5. Zgłoszenia powinny być doręczone do siedziby Gminnej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną.
  6. Wzory wszystkich dokumentów zgłoszeniowych zawierają:

 - Informacja z dnia 30 czerwca 2014r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. ( POW-703-114/14)

 - Informacja z dnia 30 czerwca 2014r o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r. ( ZPOW-703-113/14)  umieszczone na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl

                                                                                        Przewodniczący

                                                                            Gminnej Komisji wyborczej

                                                                                         Iwona Schulz 

 

Więcej informacji na temat wyborów na: http://ug.ryjewo.samorzady.pl/?id=918

Copyright © 2013. All Rights Reserved.