OBRADY XXXIV SESJI RADY GMINY RYJEWO

 W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XXXIX sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 30 września 2014  roku (wtorek) o godzinie 15.00  w  Zaułku Benowo  z proponowanym porządkiem obrad: 

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVIII sesji Rady Gminy Ryjewo.
 4. Informacja na temat wdrażania i przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Ryjewo Pana Andrzeja Barcika.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przekazanie nieruchomości niezabudowanej położonej w Ryjewie, będącej własnością Gminy Ryjewo na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem  Świętej Rodziny w Ryjewie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryjewo w ramach pomocy de minimis.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014 – 2024.
 12. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Kazimierz Zima

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.