OBRADY XXXVIII SESJI RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą dnia 28 sierpnia 2014  roku (czwartek) o godzinie 15.00  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunwaldzka 70) z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVII sesji Rady Gminy Ryjewo.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat z tą samą osobą  kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca mienie komunalne  na okres 6 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
 9. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Zima

Copyright © 2013. All Rights Reserved.