KONKURS NA PROWADZENIE PRZEDSZKOLA

Wójt Gminy Ryjewo ogłasza konkurs ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego przy ul. Grunwaldzkiej 56 w Ryjewie   w budynku należącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo w okresie od dnia  1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty gwarantującej prawidłowość realizacji wskazanego wyżej zadania.
 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu konkursu określa Regulamin konkursu.

  

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. W przypadku osoby fizycznej – oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr PESEL i NIP). Gdy ofertę składa osoba prawna – firmę osoby prawnej i jej siedzibę, nr REGON i NIP, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje osoby mającej prowadzić przedszkole.
 3. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
 4. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola w tym:
 1. ofertę edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczą w zakresie realizacji podstawy programowej określonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) oraz zajęć przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 2. ofertę organizacyjną przedszkola z uwzględnieniem struktury zatrudnienia, źródeł finansowania z wyszczególnieniem składników opłat ponoszonych przez rodziców,
 3. plan finansowy,
 4. plan rozwoju placówki w tym plan remontów bieżących, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz doposażenia przedszkola.
 1.  Oświadczenie o zapewnieniu w przyjęciu dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola oraz zapisanych do przedszkola od września 2014 roku przez dotychczasowe przedszkole niepubliczne.
 2. Oświadczenie o zapewnieniu pierwszeństwa w przyjęciu dzieci, w tym pięcioletnich, zamieszkujących na terenie gminy Ryjewo.
 3. Planowaną liczbę dzieci wraz z podaną liczbą grup wiekowych oraz planowaną strukturę zatrudnienia w tym liczbę pracowników proponowanych do zatrudnienia obecnie zatrudnionych w niepublicznym przedszkolu.
 4. Zgodę współmałżonka w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna pozostającą w związku małżeńskim.
 5. Deklarację o wysokości opłat pobieranych od rodziców za usługi świadczone przez przedszkole w roku 2014/2015 oraz oświadczenie, że opłaty te w tym roku i w następnych nie będą wyższe niż stosowane w przedszkolach niepublicznych dla których organem prowadzącym jest samorząd gminy Ryjewo.
 6. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy użyczenia nieruchomości wraz z zobowiązaniem do dokonywania bieżących napraw i remontów, ponoszenia kosztów eksploatacji i bieżącego utrzymania.
 7. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek.
 8. Zobowiązanie, że nowy pracodawca w pierwszej kolejności zatrudni nauczycieli i pozostałych pracowników obecnego niepublicznego przedszkola.
 9. Oświadczenie, że oferent nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 10. Oświadczenie, że oferent nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 191) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
 11. Oświadczenie, że oferent nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych zdysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. z 2013r. , poz. 168)
 12. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na prowadzenie przedszkola niepublicznego.
 13. Oświadczenie, że przedszkole niepubliczne będzie dostępne dla dzieci przez 12 miesięcy w roku Kalendarzowym z możliwością maksymalnie czterotygodniowej przerwy w okresie wakacji letnich na przeprowadzenie niezbędnych remontów,
 1. Przedszkole niepubliczne korzystać będzie z budynku, gruntu należącego do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo.
 2. Z osobą, która wygra konkurs na prowadzenie przedszkola niepublicznego zostanie podpisana umowa użyczenia budynku wraz z gruntem.
 3. Termin uruchomienia przedszkola przez osobę wyłonioną w drodze konkursu ustalony jest na dzień 1 września 2014 roku.
 4. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ryjewo.
 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem „Konkurs na prowadzenie przedszkola niepublicznego przy ul. Grunwaldzkiej 56 w Ryjewie”, do dnia  04.08.2014 roku do godz. 1100  w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ryjewie pokój nr 11 I piętro, Urząd Gminy Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo.
 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 7. Konkurs zostaje podany do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie , stronie internetowej urzędu oraz BIP.

 

Zarządzenie Wójta

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.