UWAGA!!! WŁAŚCICIELE FIRM

Do Właścicieli firm, których działalność prowadzona jest na terenie gminy Ryjewo W związku z następującymi i niepokojąco licznymi zgłoszeniami, jakie wpływają do tutejszego Urzędu, dotyczącymi:

  •  pozostawiania przez właścicieli (lub pracowników) firm odpadów powstałych w skutek prowadzenia działalności gospodarczej, jako odpadów powstałych w gospodarstwach domowych, na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mątowskich Pastwiskach
  • coraz częstsze zgłoszenia o nowo powstałych nielegalnych wysypiskach śmieci, których skład frakcji odpadów ewidentnie świadczy o pochodzeniu z produkcji, działalności usługowej, handlowej lub gastronomicznej, rzadko z gospodarstw domowych

 

Wójt Gminy Ryjewo niniejszym pismem przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz o obowiązujących przepisach prawa tj.:

  • Ø Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mątowskich Pastwiskach został utworzony na potrzeby tylko i wyłącznie mieszkańców gminy Ryjewo, gdzie mogą pozostawiać odpady pochodzące ze swoich gospodarstw domowych.

Niedopuszczalne i zabronione jest korzystanie z PSZOK-u przez firmy. Każda firma prowadząca działalność gospodarczą na terenie gminy Ryjewo zobowiązana jest do zawarcia odrębnej umowy na prowadzenie gospodarki odpadami, a obowiązek ten może zlecić podmiotom wpisanym do gminnego rejestru działalności regulowanej – rejestr dostępny na stronie:  http://ug.ryjewo.samorzady.pl  w Zakładce Informacja o środowisku i jego ochronie lub na tablicy ogłoszeń Urzędu.

  • Ø Zgodnie z §3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012r.) Właściciele nieruchomości prowadzący stałą lub sezonową działalność gastronomiczną lub handlową, branży spożywczej, zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez ustawianie na zewnątrz lokalu lub obiektu wystarczającej liczby pojemników na odpady (w tym pojemników lub worków na selektywną zbiórkę odpadów), ich systematycznego opróżniania oraz sprzątania najbliższego otoczenia lokalu z odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością handlową lub gastronomiczną.
  • Ø Zgodnie z §11 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012r.) Odpady komunalne z terenu budowy i odpady remontowe powinny być wywożone w taki sposób, aby na terenie budowy zapewnić stały porządek.
  • Ø Zgodnie z §12 ust. 2 i 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012r.) Pojemniki na zmieszane odpady ustawione przed lokalami, w których prowadzona jest stała lub sezonowa działalność gastronomiczna powinny być opróżniane z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnianiu, jednakże nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Pojemniki na zmieszane odpady ustawione na nieruchomościach, na których prowadzona jest działalność produkcyjna, handlowa lub usługowa powinny być opróżniane z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnianiu, jednakże nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

W związku z powyższym Wójt Gminy Ryjewo informuje wszystkich właścicieli firm, których działalność prowadzona jest na terenie gminy Ryjewo o planowanej kontroli, która będzie miała na celu sprawdzenie i weryfikację wszystkich zawartych przez właścicieli firm umów na gospodarowanie odpadami. 

Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli:  05 – 31 maja 2014r.

Prosi się o rzetelne przygotowanie (do wglądu) dokumentacji i zawartych umów.

Wójt

Józef Gutowski

Copyright © 2013. All Rights Reserved.