XXXIII SESJA RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na posiedzenie XXXIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się  18 lutego 2014  roku (wtorek) o godzinie 15.00  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunwaldzka 70) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXII Sesji Rady Gminy Ryjewo.

4. Informacja z realizacji Programu Rozwiązywania Uzależnień dla Gminy Ryjewo za 2013 rok i działalności GKRPA.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/189/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo zgody na lotnicze wykorzystanie terenu (lądowisko śmigłowców ratunkowych, używane w nocy) położonego w miejscowości Rudniki (działka nr 203).

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XL/274/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ryjewo w latach 2014-2015 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest  pochodzących z terenu gminy Ryjewo.

12. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

                                                                                                                               Kazimierz Zima

Copyright © 2013. All Rights Reserved.