NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYJEWO o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2014.Wójt Gminy Ryjewo informuje o możliwości ubiegania się o dotację na realizację w 2014 roku inwestycji w zakresie zbierania, demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

 

Wójt Gminy Ryjewo informuje o możliwości ubiegania się o dotację na realizację w 2014 roku inwestycji w zakresie zbierania, demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Środki finansowe na realizację w/w inwestycji pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który ogłosił skierowany do gmin konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2014) oraz z budżetu gminy Ryjewo.

W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych o chęci udziału w konkursie Urząd Gminy Ryjewo przygotuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dotacji na realizację w 2014 roku inwestycji związanych z zbieraniem, demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Ryjewo.

Zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Fundusz oraz opracowywanym projektem uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ryjewo w latach 2014-2015 na realizację inwestycji zbierania, demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Ryjewo, wysokość dotacji może wynieść do 100% kosztów i nie więcej niż 800,00 zł/Mg odpadów zawierających azbest w przypadku inwestycji łącznie: zbieranie,  demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów lub nie więcej niż 400,00 zł/Mg odpadów zawierających azbest jeżeli na zadanie składają się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadów z terenu wnioskodawcy.

Pomoc finansowa na realizację w/w inwestycji przyznana może zostać osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym, które do chwili podpisania umowy dotacji z gminą nie dokonają demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

O zakwalifikowaniu zadań do realizacji Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

Osoby fizyczne, prawne i wspólnoty mieszkaniowe zamierzające ubiegać się o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku muszą przedłożyć do Urzędu Gminy Ryjewo następujące dokumenty:

 1. Wniosek do Wójta Gminy Ryjewo informujące o chęci ubiegania się o dotację, opatrzone przewidywanym terminem podjęcia i zakończenia prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest
  oraz powierzchnią pokrycia dachowego wyrażoną w m2.
 2. Formularz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest według wzoru, zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
  2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.).
 3. Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których
  były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).
 4. Zdjęcia pokrycia dachowego budynku, na którym realizowana będzie inwestycja wykonane od strony fasadowej i szczytowej.
 5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (kopia odpisu z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów); w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania; wniosek może złożyć pełnomocnik, przy czym wraz z wnioskiem należy wówczas złożyć odpowiednie  pełnomocnictwo;

Pisma informujące o chęci ubiegania się o dotację w roku 2014 wraz z wypełnionymi formularzami należy składać w terminie do dnia 10 marca 2014r. w sekretariacie Urzędu Gminy Ryjewo w pokoju nr 11
na I piętrze.

Formularze oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
oraz informacji o wyrobach zawierających azbest pobrać można w Urzędzie Gminy Ryjewo,
w pokoju nr 17 i nr 22 na II piętrze oraz ze strony internetowej www.ryjewo.pl.

Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu powyższych formularzy uzyskać można kontaktując
się z pracownikiem Urzędu Gminy Ryjewo Panią Ewą Ciuchtą w pokoju nr 17 na II piętrze lub pod
nr tel.: 55 277 42 34 wew. 38.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek
Informacja - załącznik do wniosku
Ocena - załącznik do wniosku
Regulamin udzielenia dotacji celowej - AZBEST

Copyright © 2013. All Rights Reserved.