ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro, prowadzonego w trybie negocjacji (w rozumieniu art. 72 Kodeksu cywilnego).

           1. T – Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02 – 674 Warszawa,

          2. Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96 – 100 Skierniewice,

          3. Polkomtel Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta, ul. Wołoska 16, 02 – 675 Warszawa,

          4.  Tablica ogłoszeń.

W związku z prowadzanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, prowadzonego w trybie negocjacji zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej w celu wykonania zamówienia obejmującego:

świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Urzędu Gminy w Ryjewie, a w mianowicie:

1. Ilość aktywnych kart SIM wraz z telefonami komórkowymi – 7 szt

2. Ilość aktywnych kart telemetrycznych  - 1 szt.

3. Zamawiający przewiduje abonamenty dla poszczególnych grup użytkowników:

- 4 szt. – abonament nie wyższy niż 10 PLN brutto

- 2 szt. – abonament nie wyższy niż 20 PLN brutto

- 1 szt. – abonament nie wyższy niż 30 PLN brutto

- 1 szt. – abonament nie wyższy niż 50 PLN brutto

Świadczenie usług oraz dostawa telefonów komórkowych będą następowały po cenach podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, w terminach:

- 25.02.2014 r. - 4 szt.,

- 01.05.2014 r. - 2szt.,

- 02.06.2014 r.- 1 szt.,

- 29.07.2014 r – 1 szt.,

 4. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia wszystkich numerów abonenckich obecnie użytkowanych do własnej sieci komórkowej.

5. W ramach wymienionych abonamentów Wykonawca zapewni:

a. naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy połączenia,

b. powiadomienie o próbie połączenia (SMS),

c. przesyłanie w ramach abonamentu szczegółowych rachunków (bilingów),

d. blokowanie przychodzących SMS-ów reklamowych,

e. niewykorzystany pakiet minut lub niewykorzystana kwota w miesiącu rozliczeniowym do wykorzystania w kolejnych miesiącach rozliczeniowych,

f. umożliwienie czasowej blokady karty SIM w przypadku kradzieży lub zgubienia przez użytkownika karty

g. ofertę wyłącznie aparatów bezdotykowych.

 6. Pakiet darmowych minut do wybranych numerów.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „opiekuna” odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

8. Wykonawca dostarczy telefony komórkowe z gwarancją producenta na dany produkt. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia uaktywnienia karty SIM.

9. Forma płatności – przelew min. od 14 - 21 dni.

10. Wykonawca przedstawi projekt umowy do akceptacji przez Zamawiającego.

Zamawiający dokona płatności na podstawie rachunku przedstawionego przez Usługodawcę. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru Wykonawcy w oparciu o najniższą zawartą w ofercie cenę oraz jakość świadczonych usług i ich zakres zaproponowany w trakcie odbytych negocjacji.

Negocjacje odbywać się będą w dniach od 03.02.2014 r. do 05.02.2014 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Osoba do kontaktu: Pani Karolina Podsiadła, tel. 55-277-42-34.

Ofertę zawierającą żądane informacje należy złożyć do dnia: 29.01.2014 r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – usługa telefonii komórkowej”.

Dopuszcza się również złożenie oferty w poniższy sposób:

-   w formie pisemnej na adres Urząd Gminy w Ryjewie, ul. Lipowa 1, 82 – 420 Ryjewo,

-   za pośrednictwem faksu 0-55-277-43-21,

-   za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

O wynikach negocjacji powiadomimy odrębnym pismem, ponadto wyniki rozmów z potencjalnymi usługodawcami zamieścimy na stronie internetowej: www.ryjewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie. 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.