OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym  konkursie na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XII/77/11 Rady Gminy  Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku oraz Uchwałą Nr XXXI/200/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2014r.

I. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Konkurs obejmuje następujące zadania:

1. Kultura fizyczna i sport

Propagowanie oraz stwarzanie warunków do rozwoju sportu w gminie poprzez:

- prowadzenie sekcji piłki ręcznej drużyn młodzieżowych i seniorów

- prowadzenie sekcji piłki nożnej juniorów i seniorów ; tenisa stołowego; piłki siatkowej

- organizacja rozgrywek sportowych dla uczniów i dorosłych

- propagowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych

- uczestnictwo w imprezach organizowanych na obszarze działania samorządu  

  terytorialnego oraz poza nim,

- promowanie gminy poprzez sport.

Wysokość środków na realizację zadania w 2014 roku wynosi 120 000,00 zł w 2013 r.  - 114 00,00  zł.

Termin realizacji zadania 2014 rok.

2. W zakresie oświaty i wychowania :

- Zorganizowanie zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci z terenu Gminy Ryjewo polegające na rozwoju dzieci, pobudzaniu ich aktywności ruchowej, manualnej i artystycznej poprzez prowadzenie zajęć teatralnych, kulinarnych, plastycznych, socjoterapeutycznych, sportowych oraz rękodzieła.

Wysokość środków na realizacje zadania w 2014 r. wynosi 10 000,00 zł w 2013 r. -4000,00 zł

III.  Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania: od chwili podpisania umowy na realizację zadania do 31.12.2014 r.

Warunki realizacji zadania:

- zadanie powinno być zrealizowane na rzecz mieszkańców gminy Ryjewo,

- wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Istnieje możliwość zmiany zakresu rzeczowego zadania. Decyzję w tej kwestii podejmuje Wójt Gminy Ryjewo po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej.

IV.  Zasady przyznawania dotacji

Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji  zadania wraz z  udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zadania.

V.   Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r . pod rygorem odrzucenia, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert 2014” w sekretariacie – pokój nr 11 Urzędu Gminy w Ryjewie, ul. Lipowa 1 w terminie do dnia 17 stycznia 2014 r. do godz. 15.00.

Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta

2) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.

3) Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania)

4) Oświadczenie podmiotu dotyczące nieosiągania zysku z realizacji oferowanego zadania

5) regulamin organizacyjny placówki i / lub statut,

 VI.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

  1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 23 stycznia 2014 roku
  2. Wyboru ofert dokona Wójt Gminy na podstawie protokołu Komisji Konkursowej
  3. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Rozdział VI  w/w uchwały. 

VII.  Informacje dodatkowe

Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Ryjewie pokój Nr 15. Informacje dodatkowe dotyczące konkursu można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem 055/2774234 wew.33

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, z ważnego powodu przesunięcia terminu składania ofert oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.