XXXII SESJA RADY GMINY RYJEWO

      W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXXII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 30 grudnia 2013 roku o godz. 10.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXI Sesji Rady Gminy Ryjewo.

4. Informacja  z działalności Rady Gminy Ryjewo w roku 2013.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014-2024.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2014 rok:

      a)  odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy;

      b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały; 

      c)  odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego,

      d)  dyskusja nad projektem budżetu;

      e)  głosowanie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady  na 2014 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2014 rok”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2014 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Ryjewo zgody na przystąpienie w charakterze Partnera II do Partnerstwa na rzecz realizacji Projektu Młodzieżowa  Akademia Zatrudnienia realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „Projektem”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na rok 2013.

12. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zakończenie obrad.

Przewodniczacy Rady

Kazimierz Zima

Copyright © 2013. All Rights Reserved.