Sołectwa

 

Lp. Sołectwo Sołtys telefon
1.

Sołectwo Barcice 

https://www.facebook.com/solectwobarcice

Sołtys Jacek Muraszewski 724-502-513
2. Sołectwo Benowo Sołtys Matylda Zima
693-499-123
3. Sołectwo Borowy Młyn Sołtys Tadeusz Szymański 55-277-48-60
4. Sołectwo Jarzębina Sołtys Dariusz Kołodziejek
691-018-332   
5. Sołectwo Jałowiec Sołtys Danuta Wichrowska 721-056-399
6. Sołectwo Mątowskie Pastwiska Sołtys Piotr Bajerowski 692-183-875
7. Sołectwo Pułkowice Sołtys Franciszek Kwella 55-277-14-79
8. Sołectwo Rudniki Sołtys Krystyna Dominik 55-277-48-33
9. Sołectwo Ryjewo Sołtys Marcin Zawadzki
608-859-647
10. Sołectwo Straszewo Sołtys Artur Orłowski
721-692-414
11. Sołectwo Trzciano Sołtys Julita Pielarska
883-998-750
12. Sołectwo Watkowice Sołtys Monika Kmiecik 603-342-221

Informacja o dofinansowaniu

Miasto Kwidzyn wraz z Gminą Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz z Gminą Ryjewo
realizuje projekt

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Liwy.

W wyniku realizacji projektu zostanie zagospodarowane 80,00 km szlaku kajakowego. Rezultaty będą odczuwalne bezpośrednio i natychmiastowo po zagospodarowaniu szlaku w 10 punktów etapowych.

 

Całkowita wartość projektu: 1 509 078,49 zł
Kwota dofinansowania: 1 033 589,65 zł
Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. – 31.12.2020r.

 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaku, który obejmuje trzy grupy zadań:
a) zagospodarowanie szlaku w infrastrukturę wodną,
b) kompleksowe oznakowanie szlaku w znaki wodne i drogowe,
c) kompleksową promocję utworzonego produktu turystycznego.

 

W ramach zagospodarowania szlaku w infrastrukturę wodną projekt obejmuje (wg. gmin):

 

Miasto Kwidzyn:
1. Przystań kajakowa i pole biwakowe.
2. Przenoska w miejscowości Kwidzyn.

 

Gmina Kwidzyn:
1. Przenoska w Szadowskim Młynie.
2. Przenoska przy młynie Piekarniak.
3. Likwidacja przeszkody w Brokowie Tychnowieckim.
4. Przystań kajakowa na punkcie widokowym w Marezie.
5. Likwidacja przeszkody – Pastwa.

 

Miasto i Gmina Prabuty:
1. Miejsce początkowe na szlaku kajakowym w miejscowości Julianowo.
2. Przenoska na II Młynie.

 

Gmina Ryjewo:
1. Przystań dla kajaków w miejscowości Benowo.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ryjewo (adres: ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, numer telefonu: 55 277 42 21).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Łukaszem Gołda pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.'; document.getElementById('cloak45926').innerHTML += ''+addy_text45926+'<\/a>'; //--> .
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.