Rozliczenie

 

     

 

 Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie zgodnie z Programem Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2016”

  • Koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 15 753,20 zł.
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 13 390,22 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.
  • Usunięto 22,44 Mg odpadów zawierających azbest.