XXXI SESJA RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na posiedzenie XXXI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się  dnia 19 listopada 2013 roku (wtorek)  o godzinie 15 oo w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXX Sesji Rady Gminy Ryjewo.
 4. Informacja na temat wdrażania i przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo.
 5. Informacja z przeprowadzonych dnia 6 listopada 2013 r. konsultacji w sprawie podziału Sołectwa Benowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Benowo na dwa odrębne sołectwa Benowo i Sołtyski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXIX/188/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na rok 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Ryjewo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo  z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
 14. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie obrad.

                                              Przewodniczacy Rady

                                            Kazimierz Zima

Copyright © 2013. All Rights Reserved.