O G Ł O S Z E N I E XXX SESJA RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXX sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 22 października 2013 roku (wtorek) o godzinie 15 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie z proponowanym porządkiem obrad: 

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIX Sesji Rady Gminy Ryjewo.
 4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ryjewo za 2012 rok.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Ryjewo w roku szkolnym 2012/2013.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ryjewo na lata 2013 – 2032”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ryjewo (ograniczonych do mieszkańców Sołectwa Benowo) w przedmiocie utworzenia z inicjatywy grupy mieszkańców Gminy nowej jednostki pomocniczej – Sołectwa Sołtyski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
 10. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady

 Kazimierz Zima

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.