SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt  Gminy  Ryjewo  ogłasza  trzeci  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości wyszczególnionych  poniżej   położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo .

 

 Wójt Gminy Ryjewo

 działając w oparciu o przepisy działu II, rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108, 2004 roku/

 ogłasza trzeci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych poniżej  położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo

 

Lp.

Miejscowość

obręb geodezyjny

 

Numer

działki

i numer księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

Forma

Sprzedaży

 Opis nieruchomości i przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości

 

Wadium

 

1.

 

Benowo

obręb geodezyjny

Benowo

 

 

Dz.111 

 

GDI1/00025304/7

 

0,2600 ha

 

Sprzedaż na własność

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Działka niezabudowana z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Zgodnie ze Studium Kierunków i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ryjewo działka położna w terenach rozwoju zabudowy mieszkaniowej.

 

43784,00 zł

       4378,40 zł

 

2.

 

Ryjewo

Obręb geodezyjny Ryjewo

 

 

Dz.472/4

 

GDI1/00022455/9

 

0,0555 ha

 

Sprzedaż na własność

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Działka niezabudowana przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości.

 

9946,00 zł

  994,60 zł

3.

 

Ryjewo

Obręb geodezyjny Ryjewo

 

 

Dz.657/6

 

GDI1/00033516/5

 

0,0917 ha

 

Sprzedaż na własność

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Działka niezabudowana z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

 

22136,00 zł

 2213,60 zł

4.

 

Ryjewo

Obręb geodezyjny Ryjewo

 

 

Dz.603/5

 

GDI1/00007428/0

 

0,1316 ha

 

Sprzedaż na własność

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Działka niezabudowana z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

 

27004,00 zł

 2700,40 zł

5.

 

Ryjewo

Obręb geodezyjny Ryjewo

 

 

Dz.603/4

 

GDI1/00007428/0

 

0,0916 ha

 

Sprzedaż na własność

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Działka niezabudowana z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

 

22112,00 zł

 2211,20 zł

6.

 

Ryjewo

Obręb geodezyjny Ryjewo

 

 

Dz.657/5

 

GDI1/00033516/5

 

0,0918 ha

 

Sprzedaż na własność

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Działka niezabudowana z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

 

22161,00 zł

 2216,10 zł

 

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1.Opisane wyżej nieruchomości, zgodnie ze Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ryjewo uchwalonego Uchwała Rady Gminy Ryjewo XLII/295/10 z dnia 27 kwietnia 2010r. działki przeznaczone są  pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz na powiększenie sąsiedniej nieruchomości. Nieruchomości są niezabudowane, posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych  gminnych.

2. Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanej ceny.

Wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął  w dniu 01.02.2013r.

4. Terminy przeprowadzonych przetargów:

a) pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 2.04.2013r.

b) drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 27.05.2013r.

5. Termin  przetargu  10 października  2013 roku ( czwartek).

6. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

7. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, zainteresowane nabyciem  nieruchomości, do wzięcia udziału w przetargu w dniu  10 października 2013 roku  na sali narad,  pokój nr 13 I piętro Urzędu Gminy Ryjewo, ul. Lipowa 1:

- dz.   111  o godz.  9 00

- dz. 472/4 o godz.  9 15

- dz. 657/6 o godz.  9 30

- dz. 603/5 o godz.  9 45

- dz. 603/4 o godz. 10 00

- dz. 657/5 o godz. 10 15

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach do dnia  4 października   2013 roku na konto Urzędu Gminy Ryjewo prowadzone przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie oddział Ryjewo Nr konta: 23830000090070111220000010.Wpłacone wadium zostanie:                                                   

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg                                          

- zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

9.Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawiania nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą  w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 4.10.2013 roku /pokój 21/ zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi  granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

10. Cena nieruchomości winna być zapłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za dzień dokonania wpłaty ceny uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdują się na koncie wskazanym przez tutejszy urząd.

11. Jeżeli osoba uznana jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez tutejszy urząd miejscu i terminie spowoduje to przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

12.Organizator przetargu jest zobowiązany do ustalenia terminu zawarcia umowy nabycia prawa własności w ciągu 21 dni od chwili rozstrzygnięcia przetargu i powiadomienia o nim nabywcy.

13. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną  winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

14. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2004 roku, nr 16, poz. 1758).

15. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ryjewie pokój nr 21 II piętro lub pod numerem telefonu 552774234 wew.51.

16. Koszty notarialne , koszty opłat sądowych oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do rozpoczęcia inwestycji, w tym m.in. wycinka drzew i krzewów, badania geotechniczne ponosi nabywca.

17.Wójt Gminy Ryjewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu, jak też prawo zamknięcia przetargu.

18. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy , na stronie internetowej urzędu www.ryjewo.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ryjewo i na tablicy sołectwa Benowo, Ryjewo, na okres 30 dni, a ponadto informacja o przetargu podana będzie w prasie lokalnej.

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.