XXVIII sesję Rady Gminy Ryjewo

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na XXVIII sesję Rady Gminy Ryjewo, która odbędzie się    dnia   6   września 2013 roku (piątek) o godzinie 15 oo   w   sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVII Sesji Rady Gminy Ryjewo.
 4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (Dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych  położonych w miejscowości Straszewo, Jarzębina oraz Benowo  stanowiących  własność Gminy Ryjewo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Straszewo,  stanowiącej  własność Gminy Ryjewo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia od Państwa Anny i Tomasza Kiliszek  przez Gminę Ryjewo do zasobu nieruchomości gruntowych położonych  w miejscowości Straszewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia od Pani Anny  Kiliszek  przez Gminę Ryjewo do zasobu nieruchomości gruntowej   położonej  w miejscowości Straszewo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024.
 13. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 14. Wystąpienie Senatora RP Leszka Czarnobaja.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie obrad.

 

                                                               Przewodniczący Rady

                                                              Kazimierz Zima

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.