PRZETARG - CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 983 O POW.0,3165 HA OBRĘB GEODEZYJNY RYJEWO

WÓJT  GMINY  RYJEWO działając zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst : Dz.U. z 2014r. poz.1490) ogłasza  przetarg ustnym nieograniczony na  dzierżawę gruntu położonego w miejscowości Mątki, obręb geodezyjny Ryjewo.

Czytaj więcej...

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst: Dz. U. z 2014r.  poz. 1118 z póź. zm.), w związku z Uchwałą Nr XII/77/11  Rady Gminy  Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku oraz Uchwałą Nr XL/254/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2014 r. Wójt Gminy Ryjewo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2015r.

Czytaj więcej...

POZYSKANO ŚRODKI UNIJNE NA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2020” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Czytaj więcej...

POWSTANIE PLAC ZABAW W RYJEWIE

Wójt Gminy Ryjewo informuje, iż Gmina Ryjewo pozyskała środki na realizację operacji „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Ryjewie”. Podpisanie umowy nastąpiło jeszcze w grudniu minionego roku.

Czytaj więcej...

ROZLICZENIE PODATKOWE - PIT

Urząd Gminy w Ryjewie zawiadamia, że w roku 2015 i następnych latach  Urząd Skarbowy w Kwidzynie nie będzie delegował pracownika do pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych PIT.  Informuję się, jednocześnie że istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia i przesłania zeznania drogą elektroniczną za pomocą aplikacji e- deklaracje w następujących instytucjach:

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.